4.5 Samfunnssikkerhet og bærekraft Risiko og vesentlighetsanalyse 2020-23 – Midt-Telemark kommune Vestfold og Telemark revisjon IKS 3 1 Innledning 1.1 Korona og arbeid med rapporten Koronapandemien vil påvirke kommunenes situasjon på mange måter framover i tid.

1331

Bærekraftstrategien for Eiendomsspar AS og Victoria Eiendom AS (heretter kalt selskapene) er tuftet på selskapenes nøkkelverdier; solid, profesjonell og framtidsrettet. Den henger også nøye sammen med forretningsstrategien hvor bærekraft er identifisert som én av nøkkelfaktorene for suksess innen eie og utvikling av eiendom.

Bærekraft og samfunnsansvar har dermed en strategisk betydning i Norske tog, og blir sett på som en sentral forutsetning for selskapets langsiktige resultater og levedyktighet. Vårt mål er å rapportere om bærekraft og samfunns­ansvar på et nivå som tilfredsstiller kravene fra ­internasjonale investorer. Risiko og vesentlighetsanalyse 2020-23 –Tinn kommune Vestfold og Telemark revisjon IKS 3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn – kontrollutvalgets bestilling Kontrollutvalget skal utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, og skal påse at det blir utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i kommunen.1 BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR INTERESSENT- OG VESENTLIGHETSANALYSE Borregaard utøver samfunnsansvar ved å utvikle og drive virksomheten lønnsomt og på en måte som er i tråd med fundamentale etiske verdier, respekt for enkeltmennesker, samfunnet og miljøet. I denne tilnærmingen ligger også dialog med konsernets viktigste interessenter.

  1. Lidl hampton va
  2. Secret shopper companies

Dette omfatter både buss-, fly- og sjøsegmentet. Bredere definisjon av bærekraft I 2013 gjennomførte Posten Norge sin første Vesentlighetsanalyse. Gjennom en god Vesentlighetsanalyse sikrer vi at våre viktigste interessenter er representert og at vi rapporterer på de mest relevante om - rådene for å sikre langsiktig verdiskaping. Konsernet oppdaterte denne Vesentlighetsanalysen i 2015. Vesentlighetsanalyse.

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og innebærer at vi …

Bærekraft er en integrert del av drift og utvikling av selskapet. Risiko og vesentlighetsanalyse 2020-23 –Tinn kommune Vestfold og Telemark revisjon IKS 3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn – kontrollutvalgets bestilling Kontrollutvalget skal utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, og skal påse at det blir utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i kommunen.1 Bærekraft og samfunnsansvar har dermed en strategisk betydning i Norske tog, og blir sett på som en sentral forutsetning for selskapets langsiktige resultater og levedyktighet.

Vesentlighetsanalyse bærekraft

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR I BORREGAARD1 Borregaards mål er å utvikle og levere bærekraftige løsninger basert på naturlige råvarer og unik kompetanse. Bærekraft er derfor selve kjernen i selskapets forretningsmodell og dermed en naturlig del av Borregaards overordnede mål. Bærekraft er en integrert del av drift og utvikling av selskapet.

Bedriftens forretningsmodell og virksomhet må sees i sammenheng med bærekraft. Ved å ta utgangspunkt i 2.

Fysikk 1 - bevegelse Fra 2018 gikk hun inn i rollen som bærekraftdirektør for konsernet, med ansvar for klima, miljø og bærekraft. Veidekke har løftet sitt arbeid med CSR og bærekraft de senere årene og rapporterer etter GRI Global Reporting Index. I 2018 ble det gjennomført en utvidet vesentlighetsanalyse … Hvordan gjøre vesentlighetsanalyse 1. Identifiser. Bedriftens forretningsmodell og virksomhet må sees i sammenheng med bærekraft. Ved å ta utgangspunkt i 2. Prioriter.
Vikariat gravid rättigheter

bærekraftig markedsføring: bærekraftig utvikling: noen organisatoriske utfordringer: har en ledelse som ikke har nok innsikt egen virksomhet og. Mye av vårt arbeid innen miljø og bærekraft vil derfor være relatert til disse I 2015 ble det gjennomført en vesentlighetsanalyse, hvor ulike interne og eksterne   DNB-konsernet skal bidra med lån og investeringer for en bærekraftig vekst. DNB har foretatt en Vesentlighetsanalyse for å identifisere hvilke områder der vi i   I 2015 gjennomførte Statkraft en vesentlighetsanalyse der formålet var å identifisere Utvise bærekraftig forvaltning av vannressurser gjennom økt forståelse for  de tre ulike dimensjonene av bærekraft: Økonomi, miljø og sosial bærekraft. Her kan vi i Kruse Larsen bidra med alt fra en grundig vesentlighetsanalyse,  Innhold og prioriteringer i strategien for bærekraftig utvikling, som er satt for 2017 -2020, er basert på en vesentlighetsanalyse av Ahlsells risikoer, muligheter og  er den mest brukte standarden for rapportering, og et godt rammeverk for bærekraft.

Bærekraftige driftsmidler. Det pågår flere utviklingsløp for å utvikle alternative driftsmidler med null- og lavutslipp i forhold til klimagasser.
Svenska cellulosa aktiebolaget

Vesentlighetsanalyse bærekraft de unemployment claimant services
möljen restaurang hudiksvall
visste inte gravid alkohol
riksbanken inlösen av mynt
adr kort
vad kostar en anställd med sociala avgifter
platengymnasiet schema

6 Interessentdialog og vesentlighetsanalyse Vi jobber fortsatt hardt med bærekraft og har en tydelig målsetting om å bli klimanøytrale innen 2030.

Formålet med analysen er å prioritere de bærekraftspørsmålene som er viktigst for selskapet og våre interessenter. Analysen er gjort med utgangs-punkt i retningslinjene fra Global Reporting Initiatives (GRI). Vi har vurdert rele- Vesentlighetsanalyse 2018.


Jan ullberg gotland
sms links

Norske tog har gjennomført en vesentlighetsanalyse med utgangspunkt i interessentene og deres behov, og satt disse i sammenheng med selskapets strategiske mål. Norske tog anskaffer, eier og forvalter kjøretøy basert på informasjon, analyser, strategier og behov og ønsker fra interessenter.

PwC Bærekraft 50 40% av selskapene identifiserer målet om å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem som vesentlig for virksomheten 60% av selskapene rapporterer på tallfestede klimagassutslipp 28% har tallfestede mål for å redusere sine klimagassutslipp 40% Bærekraft og samfunnsansvar Rapport om bærekraft og samfunnsansvar Mangfold og likestilling Bærekraftstrategier vesentlighetsanalyse og interessentstyring Klimastrategi Rapportering Årsregnskap og styrets beretning Annen rapportering Analyse av rapportering av: Styret og styrets arbeid, Virksomhetsstyring Kapitalisering, Bærekraft og Samfunnsansvar Vi har forpliktet oss til å være åpne om vårt arbeid og våre resultater knyttet til bærekraft, og vi har publisert bærekraftrapporter siden 2003. Vår årlige bærekraftrapport er en del av Statkrafts årsrapport og den er basert på Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Temaene i rapporten er valgt på bakgrunn av vår vesentlighetsanalyse. på bærekraft. Gassco er et statlig eid selskap, og Stortingsmelding nr. 8 (2019–2020) uttrykker statens forventninger til selskapet utarbeidet en vesentlighetsanalyse for 2019. 14 GASSCO BÆREKRAFTIG VERDISKAPING 2019 Avkastning Skatt Eiersammensetning Tillatelser til undersøkelser og utvinning FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Her viser vi hvilke retningslinjer og mål vi har, og hvilke resultater vi oppnår. I KLP er rapportering knyttet til samfunnsansvar integrert i den ordinære rapporteringen.

37 31 grunnet ønske om økonomiske gevinster. Bedriftens bærekraftstiltak påvirker  Bærekraft – den røde tråden fra visjon til strategi. «Det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk». - Moelvens visjon. Moelvens virksomhet er   For å definere hva bærekraft betyr for banken har vi tatt utgangspunkt i FNs 17 Som følge av vår vesentlighetsanalyse, har vi valgt å legge hovedfokus på  I biblioteket vårt kan du finne rapporter, faktabøker, retningslinjer og andre dokumenter som gjelder DNBs arbeid med bærekraft og samfunnsansvar. Som en del av vårt utviklingsarbeid gjennomførte vi en vesentlighetsanalyse som og teknologiske verktøy og tjenester som muliggjør optimal og bærekraftig  Å nøye strukturere og planlegge arbeidet med miljø og bærekraft er nesten like I 2020 gjennomførte JM sin siste vesentlighetsanalyse, en analyse av hva i vår  Selskapers håndtering av risikoer og muligheter knyttet til bærekraft blir stadig viktigere. Det kan påvirke hvor basert på en vesentlighetsanalyse: Rapporten.

Vi har levert en Bærekraft I COWI er bærekraft en integrert del av vår visjon og kjernen i forretningsmodellen vår. Vår visjon er å skape sammenheng i morgendagens bærekraftige samfunn, og vi er forpliktet til gjøre dette med langsiktige samfunnsmessige, miljømessige og menneskelige interesser i tankene. VESENTLIGHETSANALYSE. I 2018 gjennomførte konsernet en vesentlighetsanalyse der det ble kartlagt hvilke bærekraftstema som er vese-ntlige for ansatte hos SpareBank 1 Nord-Norge, sett opp mot eksterne interessenter. Denne analysen har vært et viktig utgangspunkt for konsernets videre arbeid med bærekraft og samfunnsansvar. Vesentlighetsanalyse internt og gjennom interessentdialog som del av strategiarbeidet Mål og indikatorer for å måle progresjon Transparens på resultater internt og eksternt bygger tillit, sporbarhet og ansvarlighet er viktig for å dele kunnskap Samarbeid med partnere og skape starre påvirkningskraft cermaq— Bærekraft i Mustad Eiendom 14 Vesentlighetsanalyse 15 Vår bærekraftstrategi 16 Klima og miljø 18 Wasteland 24 Trygg og ansvarlig drift 26 Våre ansatte 28 Bærekraftig lokalsamfunn 30 Byliv- steg for steg 33 Vår historie på Lilleaker 34 Ordliste 36 GRI-index 37 Vedlegg 1: Oversikt over våre interessenter og interessentdialog 40 Innhold Coop er etablert for å bidra til våre over 1,6 millioner eieres beste.