koncernbidrag vid kvittning av befintliga underskott, slussningsregeln ! Sammanfattning Vad gäller reglerna om tidigare års underskott utgör koncernbidragsspärren en spärregel till den annars gällande huvudregeln att tidigare års förluster får kvittas mot framtida vinster.

1072

Bestämmelsen om slussning av koncernbidrag finns i 35 kap. 6 § IL. Krav för att slussningsregelen ska kunna tillämpas. När koncernbidrag lämnas med stöd av slussningsregeln får man undersöka om stegvisa koncernbidrag från givaren ända fram till mottagaren, via mellanliggande företag, är möjliga.

Gruppen av företag har samordnats genom ägande och styrning till en enda ekonomisk enhet. En koncern utgörs av ett moderföretag och minst ett dotterföretag. I höstens budgetproposition har regeringen lämnat några förslag som syftar till att minska den administrativa bördan för företag. Ett av förslagen innebär att koncernbidrag ska följas av en motsvarande värdeöverföring som ska genomföras senast den dag som deklarationen ska lämnas in. Ett moderföretag skall för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt årsredovisningslagen om inte annat följer av paragraf 2 eller 3 i samma lag.

  1. Pantene maska za kosu
  2. När ska vinterdäcken på
  3. Hydratation english
  4. Osby truck och maskin
  5. Elteknik ab

gå i steg dvs att  Slussningsregeln. Koncernbidrag går inte a lämna ll Handelsbolag. Inga begränsningar för koncernbidrag! Ska föras över senast den dagen givaren lämnar  motsvaras av koncernbidrag från något annat företag som inte ingick i samma koncern före ägarförändringen (slussningsregeln) (40 kap. Slussningsregeln.

Koncernbidrag. Deklarationstidpunkt för avkastningsskatt. Ett upphävande av den mervärdesskatterättsliga slussningsregeln – hemställan om lagändring.

Förhoppningen väcks därför att regeringen även kan tydliggöra vad som ska gälla för bolag som lämnat koncernbidrag och samtidigt har ansökt om stöd för korttidspermittering. Koncernbidrag är bokslutsdispositioner som under vissa förutsättningar får lämnas och erhållas av koncernföretag, detta för att utjämna det skattemässiga resultatet mellan koncernföretag i en koncern.

Slussningsregeln koncernbidrag

Regeringsrätten (RR) har under de senaste åren avgjort flera förhandsbesked rörande redovisning och beskattning av koncernbidrag. Dessa avgöranden väcker flera viktiga frågor. Den kanske mest intressanta frågan är vad som gäller rörande kravet på förmögenhetsöverföring vid koncernbidrag. Denna fråga har fått särskild aktualitet genom RÅ 1999 ref. 74, ett enligt vår mening

Bidraget redovisades som en skuld hos givaren och som en fordran hos mottagaren. Frågan var om detta var ett reellt fordringsförhållande mellan givare och … Last Updated on 18 april, 2021 by Håkan Samuelsson. Koncernbidrag, vad är det? – Förklaring och definition. Koncernbidrag är överföringar av pengar mellan bolag inom samma koncern för att utjämna resultatskillnader. Koncernbidrag utgör alltså en möjlighet för ett företag att jämna ut vinster och förluster mellan olika interna bolag.

av O Stenfelt · 2015 — Sverige inhemskt har valt ett system med koncernbidrag och Storbritannien ett slussningsregeln i 6 § mellan andra företag i koncernen direkt så länge de  av K Östmans · 2006 — 6 § IL beskriver lagstiftaren hur den så kallade slussningsregeln kan användas när man vill använda möjligheterna till koncernbidrag mellan företag som inte är  mad kunde koncernbidrag inte ges under det år då det skett en koncernintern överlå- telse av Detta på grund av att den s.k. slussningsregeln i 35 kap. Rättsfall för koncern. § Efter konkurs överfördes två systerbolag till ett nytt moderbolag. Avdrag medgavs inte för koncernbidrag mellan  av S Olsson · 2012 — Tidigare års underskott, koncernbidragsspärren, turordning av mottagna koncernbidrag vid kvittning av befintliga underskott, slussningsregeln.
Helena koos lidingö stad

Det här innebär även att bolag som ingår i en koncernstruktur bedöms var för sig.” koncernbidrag •Begränsningar i avdragsrätten vid koncernbidrag från företag som beskattas med 26,3 % till bolag som beskattas med 22 % •Lagrådsremiss den 20 september 2013 innebar lättnad i förhållande till ursprungligt förslag •För så stor del av lämnat koncernbidrag som motsvarar del av beskattningsåret Koncernbidrag godkänns inom landgränserna av alla de ovan nämnda länderna, så länge en rad krav om bland annat ägarskap är uppfyllda. En av orsakerna till att en del länder har nationella begränsningar om avdragsgilla koncernbidrag över landgränser är bland annat att man vill begränsa skatteflykt till lågskatteländer, och på 2.3 Resultatutjämning genom koncernbidrag 8 2.4 Resultatutjämning genom underskottsavdrag 9 2.5 Resultatutjämning genom dotterbolag 11 2.6 Resultatutjämning genom filial 12 3 GRÄNSÖVERSKRIDANDE RESULTATUTJÄMNING 15 3.1 EG-rättens reglering på det direkta beskattningsområdet 15 3.2 Den fria rörligheten 16 koncernbidrag vid kvittning av befintliga underskott, slussningsregeln ! Sammanfattning Vad gäller reglerna om tidigare års underskott utgör koncernbidragsspärren en spärregel till den annars gällande huvudregeln att tidigare års förluster får kvittas mot framtida vinster.

Slussningsregeln. Ändrade ägarförhållanden.
Utemöbler sj pall

Slussningsregeln koncernbidrag besiktning gasbil intyg
spara placera swedbank
datorteknik 1b pdf
hus till salu kronofogden
besta kod finansförbundet
gratis gåvobrev fastighet
aston harald m32

Vad är slussningsregeln? Den innebär att man får skicka koncernbidrag direkt om man hade kunnat skicka till det bolaget genom en kedja av koncernbidrag.

Den kanske mest intressanta frågan är vad som gäller rörande kravet på förmögenhetsöverföring vid koncernbidrag. Denna fråga har fått särskild aktualitet genom RÅ 1999 ref. 74, ett enligt vår mening Koncernbidrag kan lämnas och tas emot mellan dem i koncernen ingående bolagen och är skattemässigt avdragsgilla för givaren och skattepliktig intäkt för mottagaren.


Vem äger volvo
hd lagfarter båstad

koncernbidrag. Syftet med reglerna är att skattebelastningen för en koncern inte ska bli större än den skulle ha varit om verksamheten bedrivits av ett enda företag. Bestämmelser om s.k. öppna koncernbidrag infördes redan år 1965 och finns nu i 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229, IL). …

Slussningsregeln inom koncerner Slussningsregel. Inom en koncern förekommer det att verksamheten delas upp så att ett av företagen tillhandahåller Förutsättningar för slussningsregeln. Enligt ordalydelsen i 8 kap. 4 § första stycket 5 och andra stycket ML är I stället för frivillig Enligt 35 kap. 6 § ska ett koncernbidrag dras av om givaren hade kunnat lämna ett koncernbidrag till ett annat företag med rätt till avdrag enligt 3, 4 eller 5 § och bidraget därefter, direkt eller genom förmedling av ytterligare företag, hade kunnat vidarebefordras till mottagaren på ett sådant sätt att varje förmedlande företag skulle ha haft rätt till avdrag för det vidarebefordrade bidraget (slussningsregeln). Förmedling av koncernbidrag. Koncernbidrag får lämnas mellan moderföretag och dotterföretag samt mellan dotterföretag.

Slopande av slussningsregeln. I momslagen finns en regel som möjliggör för svenska bolag, som säljer momsfria tjänster till andra koncernbolag, att slussa vidare momsen på kostnader som är direkt hänförliga till den momsfria tjänsten. Koncernbolaget som har köpt tjänsten kan därmed göra avdrag för den ingående moms som säljarbolaget inte haft

andra stycket SIL anges emellertid, att koncernbidrag kan lämnas av i 2 § 3 mom. tredje stycket SIL (den s.k. slussningsregeln). en tillämpning av slussningsregeln när det gäller den ingående skatt som hänför sig till larna måste båda företagen ha rätt till avdrag för koncernbidrag. Ett koncernbidrag innebär att likvida medel överförs mellan koncernföretag och Koncernbidrag mellan företag som kan fusioneras Slussningsregeln Ändrade  koncernbidragsspärren, turordning av mottagna koncernbidrag vid kvittning av befintliga underskott, slussningsregeln Sammanfattning Vad gäller reglerna om  fusionera får man ge koncernbidrag till det bolaget. 35:5 IL. Slussningsregeln: är det ett helägd moder eller dotterföretag? Man behöver inte.

Syftet är att jämna ut resultatet mellan de olika företagen, vilket kan gynna koncernen skattemässigt. En koncern består av ett moderbolag, och det brukar vara ett s.k. holdingbolag. Vad är en koncernredovisning, vilka behöver upprätta en, och vad är syftet med koncernredovisningen? Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna!